Cơ sở chính
          No.1, Sec.1, Syuecheng Rd., Dashu Township, Kaohsiung City 840 Taiwan
          Tel: 886-7-6577711 Fax: 886-7-6577056

          Phân viện Yanchau
          No.8, Yida Rd., Yanchao Township, Kaohsiung City 82445, Taiwan
          Tel: 886-7-6151000 Tel: 886-7-6155150